Samfunnsansvar

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer danner en ramme for virksomheten og måten vi ser oss selv på, både innad og utad. De rettleder oss i det daglige samarbeidet mot felles mål til det beste for Selskapet, medarbeiderne og kundene.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Medarbeiderne i Selskapet er vår viktigste ressurs for en sikker og trygg utførelse av vårt arbeid. Ledelsen skal ta vare på og utvikle våre ansatte til det beste for:

  • Selskapet
  • Den enkelte medarbeider
  • Våre kunder
  • Vårt samfunn

Vi bruker vår beste praksis for å forbedre våre arbeidsprosesser innen helse, arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet. Kartlegging av farer og vurdering av risiko er utgangspunktet for å redusere faren for ulykker, helseskade og belastninger på ytre miljø.

Den enkelte ansatt er ansvarlig for sikker og effektiv utførelse av sine arbeidsoppgaver, ved å vise nødvendig aktsomhet og ansvar for omgivelsenes miljø og sikkerhet. Den enkeltes engasjement skal sørge for at Selskapet framstår som en solid samarbeidspartner der HMS er en vesentlig konkurransefaktor.
Alle kjemikalier som benyttes i Selskapet er risikovurdert og følges av et kvalitetskontrollert sikkerhetsdatablad. Helse-, miljø- eller brannfarlige kjemikalier skal alltid vurderes substituert med mindre skadelige produkter.

Vi vil velge miljøvennlige transportmetoder og energieffektive løsninger. Gjennom forbedringsarbeid sammen med våre kunder skal vi bidra til å redusere risiko for utslipp til ytre miljø fra egen, kundens og andre samarbeidspartneres virksomhet.
Avfall fra egen virksomhet skal håndteres til beste for ytre miljø. Det betyr at vi jobber for å holde den totale avfallsmengden så lav som mulig. Vi tar hånd om farlig avfall og at alt avfall sorteres med tanke på gjenbruk og gjenvinning når det er mulig.

Dialog med samfunnet

Selskapet er representert i næringslivets hovedorganisasjoner. Ledelsen på våre lokasjoner vurderer formålstjenlig engasjement i lokale næringsråd, industriforeninger etc.

Utdannelsesinstitusjoner

Selskapet har samarbeid med relevante utdanningsinstitusjoner og vi legger til rette for utstrakt rekruttering av lærlinger.

Skrive ut